168071_332-477x514

مار ماده که هنگام شکار توسط جیسون لئون از دانشگاه فلوریدا، باردار نبود، از نوع مار برمه ای بوده و در حومه روستایی در جنوب شرق میامی شکار شد.

جیسون به کمک یکی از دوستان خود بعد از شکار، با چاقو مار را کشت تا رکورد درازترین مار بوآ را به نام خود ثبت کند.

طولانی ترین مار بوآی شکار شده تا قبل از این، ماری به طول 5.1 متر بوده است.

ورونیکا لاریوس، همکار جیسون در رساندن چاقو و کشتن مار بوآ به وی کمک کرد.

لئون گفت حدود 10 دقیقه مار بوآ دور او پیچیده بود و در یک لحظه خودم را رها ساخته و با کمک دوستم، از دست او خلاص شدیم.